Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2013

— FUCKING PASSWORD
Reposted fromtimetobegin timetobegin viatoc toc
0616 5b23 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatoc toc
5343 7622 390
Reposted frommisieq misieq viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
7714 dbc9 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
2558 26be 390
Reposted fromtwice twice viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
5614 2aef 390
Reposted frommorela morela viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
3655 bc7a 390
Reposted fromskins skins viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
7347 c3a4 390
Reposted frombyheart byheart viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
8645 3de1 390
0580 a3f2 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz Emade jako Tworzywo sztuczne, Sznurowadła
Lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
— Dorota Terakowska
9567 7ca2 390
9385 bd2e 390
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— King
Reposted fromnatory natory viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

July 06 2013

2221 29ae 390
Reposted frombleedingme bleedingme viamicarose micarose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl