Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2013

— FUCKING PASSWORD
Reposted fromtimetobegin timetobegin viatoc toc
0616 5b23 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatoc toc
5343 7622 390
Reposted frommisieq misieq viazapiski zapiski
7743 574e 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazapiski zapiski
7714 dbc9 390
Reposted fromzapiski zapiski
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viazapiski zapiski
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viazapiski zapiski
2558 26be 390
Reposted fromtwice twice viazapiski zapiski
5614 2aef 390
Reposted frommorela morela viazapiski zapiski
3655 bc7a 390
Reposted fromskins skins viazapiski zapiski
7347 c3a4 390
Reposted frombyheart byheart viazapiski zapiski
8645 3de1 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viazapiski zapiski
0580 a3f2 390
Reposted fromzapiski zapiski
6892 e7ce 390
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz Emade jako Tworzywo sztuczne, Sznurowadła
Lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
— Dorota Terakowska
Reposted frominpassing inpassing viazapiski zapiski
9567 7ca2 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazapiski zapiski
9385 bd2e 390
Reposted fromdepresive depresive viazapiski zapiski
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— King
Reposted fromnatory natory viazapiski zapiski

July 06 2013

2221 29ae 390
Reposted frombleedingme bleedingme viamicarose micarose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl